محورهای کنگره

محورهای هشتمین همایش طلای سبز

1 داروهای گیاهی و فرآوردههای طبیعی :اقتصاد و بازرگانی
2 نقش فرآورده‌های طبیعی در کنترل و درمان بیماری‌ها
3 مطالعات تطبیقی: تولید فرآورده‌های طبیعی در ایران و سایر کشورها
4 جایگاه گیاهان بومی ایران در فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل
5 تولید فرآورده‌های طبیعی و چالش‌های بین‌المللی
6 کشت و تولید داروهای گیاهی و فرآورده‌های طبیعی: چالش‌ها و راهکارها
7 سیاست‌ها و ضوابط موجود نهادهای اجرایی در حمایت از تولیدکنندگان داروهای طبیعی
8 انتقال و بومی‌سازی فناوری‌های نوین در صنعت داروهای گیاهی و فرآورده های طبیعی
9 فرصت‌های صادراتی داروهای گیاهی و فرآورده‌های طبیعی
10 ایجاد راهکارهای نوین در بسته‌بندی و بهبود شرایط توزیع و یا صادرات فرآورده‌های طبیعی
11 راهکارهای تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها در حوزه فرآورده‌های طبیعی در شرایط موجود کشور